PÉČE O TEXTIL: ZÁJEM O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE NYNÍ V CENTRU ZÁJMU EVROPANŮ

sotex-2

GINETEX zveřejňuje výsledky třetího Evropského průzkumu péče o textil, který realizovala společnost IPSOS v roce 2021:

  • Více než 8 z 10 Evropanů se domnívá, že textilní etikety jsou užitečné. Ve Španělsku má tento názor 74 % respondentů, ve Švédsku je to až 87 %.
  • Velká většina Evropanů (71 %) se řídí pokyny uvedenými na etiketách. Ve Švédsku se pokyny řídí81 %, oproti pouhým 65 % ve Velké Británii.
  • 74 % Evropanů nikdy anebo jen zřídka koupí oděv bez označení údržby.
  • Evropané chtějí nakupovat etičtějším a odpovědnějším způsobem. 65 % z nich chce vidět na etiketách více environmentálně zaměřených informací. Z tohoto pohledu je nejvíce zajímá: doporučení pro environmentálně vstřícnou péči (65 %), vytvoření eko-skóre (56 %) nebo zaměření na podíl recyklovaných textilií (57 %).

GINETEX, mezinárodní asociace pro značení symboly ošetřování na textilu, zveřejňuje výsledky třetího  Evropského průzkumu “Symboly údržby a Evropané”, realizovaný agenturou IPSOS v roce 2021. Letošní průzkum byl proveden v sedmi evropských zemích: České republice, Francii, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Evropané jsou spotřebiteli textilu, kteří potřebují být informováni

Podle výsledků tohoto třetího průzkumu si Evropané – jako hlavní spotřebitelé oblečení – stále více uvědomují, co nakupují při pořizování nových oděvních částí. Například, v sedmi zemích, ve kterých byl prováděn průzkum, si téměř všichni respondenti (93 %) koupili alespoň jednu součást oblečení v uplynulých šesti měsících. Toto číslo dosáhlo 95 % u Italů, 96 % u Čechů a 97 % u Španělů, kteří si s největší pravděpodobností koupili oblečení za posledních šest měsíců.

Evropané se zajímají o kvalitu svého oblečení a přikládají velký význam jeho technickým parametrům. Zatímco cena zůstává hlavním kritériem pro výběr oblečení, výhodnost (poměr cena – výkon), kvalita, pohodlí a celkový vzhled oděvu jsou také pro spotřebitele důležitými kritérii.

Ve srovnání s předchozím průzkumem z roku 2019 jsou při nákupu stále více rozhodující určité vlastnosti, jako je například kvalita oděvu. Dnes je 49 % Evropanů toho názoru, že kvalita oděvů, které se chystají koupit, je důležitým kritériem – během dvou let se tento parametr zvýšil o 4 procenta. Je třeba také poznamenat: stále důležitější jsou i další kritéria, jako je značka (+ 4 procenta) nebo země původu oděvu (+ 1 procento).

symboly údržby

Textilní etiketa: pro Evropany populární zdroj informací

Zatímco velikost (96 %) a materiálové složení (74 %) zůstávají nejvyhledávanějšími informacemi Evropanů, přítomnost nebo absence pokynů k péči má také významný dopad na jejich rozhodnutí o nákupu.

Téměř šest z deseti Evropanů (59 %) věnuje při nákupu oděvu pozornost etiketě s informacemi k ošetřování výrobku. Tento podíl dosahuje 63 % v Německu, 65 % ve Švédsku a dokonce 66 % v Itálii.

Etiketa s doporučeními k ošetřování textilu je základní informací pro velkou většinu dotázaných: 74 % Evropanů by si nikdy nebo jen zřídka koupilo oděv bez etikety. To ukazuje, jak důležité jsou tyto informace pro Evropany. Nejvřelejší vztah k etiketám mají Britové a Němci – u 83 % z nich nákup textilu bez etikety nepřichází v úvahu, nebo je to jen zřídka.

Navzdory popularitě a zájmu, které etikety mezi Evropany vzbuzují, je jejich vztah k nim rozporuplný. Přestože 71 % Evropanů v průměru uvádí, že dodržují pokyny pro ošetřování (82 % je dokonce považuje za užitečné), tento průzkum také ukazuje, že se výsledky v jednotlivých zemích značně liší. Pouze 65 % Britů a 67 % Španělů uvádí, že dodržují pokyny pro péči oproti 80 % Švédům. Přesto 68 % dotázaných uvedlo, že etikety z oblečení odstřihují. Zatímco většina Evropanů uvádí, že etikety odstřihují, Britové je na oblečení raději ponechávají. Jenom 46 % z nich etikety odstřihuje.  

Kde se berou takové rozdíly? Evropané si zpravidla přečtou pokyny na etiketě před prvním praním (47 %), nebo při nákupu (25 %).

Dva hlavní důvody vysvětlují, proč Evropané etikety čtou a dodržují doporučené pokyny: 34 % uvádí, že dodržují instrukce, aby udrželi oblečení v dobrém stavu a mohli je déle nosit, zatímco 32 % chce předejít problémům při praní.

A konečně – i když si spotřebitelé stěžují, že jsou etikety příliš dlouhé (56 %), přesto by si přáli, aby obsahovaly více informací, zejména informace o životním prostředí. Například 65 % respondentů by si přálo, aby na etiketách byly uváděny instrukce k environmentálně vstřícné péči. Tento podíl je významnější ve Francii (68 %), Španělsku (69 %) a Itálii (80 %). Stejně tak by si Evropané přáli být lépe informováni o podílu recyklovaných vláken v jejich oblečení (57 %). Očekávání spotřebitelů ve Španělsku (60 %) a Itálii (72 %) jsou ještě vyšší.

Dokonce 56 % Evropanů by si přálo, aby oblečení mělo informaci o ekologickém dopadu (eco-scóre). Tento požadavek je největší opět ve Francii (64 %), Španělsku (64 %) a Itálii (71 %).  

Mimo tento ekologický přístup, chtějí spotřebitelé z jižní Evropy nakupovat etičtěji a odpovědněji. Země původu oděvu je mnohem důležitějším kritériem pro francouzské (59 %) a italské (66 %) spotřebitele než pro zbytek Evropanů (celkově 48 %). Naopak britští (39 %) a čeští (32 %) spotřebitelé přikládají původu oděvu malý význam.

Některé symboly zůstávají hůře rozpoznatelné

Zatímco Evropané obecně přiznávají užitečnost etikety s instrukcemi k údržbě, chápání významu symbolů pro péči zůstává velmi rozdílné.
98 % perfektně pozná symbol pro žehlení. Totéž platí pro symbol praní, který dobře rozezná devět
z deseti lidí (90 %). U ostatních symbolů jsou však proporce mnohem nižší. Pouze 27 % dotázaných zná symbol pro bělení (přesto jej 38 % správně identifikuje ve Španělsku a 37 % v Itálii), 25 % pro sušení a sotva 16 % pro profesionální ošetřování.

Výsledky průzkumu také ukazují, že 85 % respondentů se o své oblečení starají sami. Právě ve Velké Británii (88 %) a Švédsku (90 %) se respondenti o své oblečení nejvíce starají sami. Výsledky především ukazují, že o prádlo pečují častěji ženy, než muži  (94 % vs. 75 %). Podíl mužů, kteří se starají o prádlo, je nejnižší v Itálii, Španělsku a České republice.

Společná touha Evropanů zahrnout poznatky o životním prostředí do péče o textil

V současnosti je povědomí o nutnosti ochrany životního prostředí široce známé, což se také promítlo ve výsledcích našeho průzkumu. Pokud Evropané chtějí více informací o ekologické péči o textil, je to proto, že sami chtějí změnit své návyky a zvyšovat jejich ekologičnost.

54 % Evropanů používá správné množství pracího prostředku z ekologických důvodů (oproti 36 % z ekonomických důvodů). Polovina (51 %) se navíc snaží prát prádlo při nižší teplotě (36 % to dělá z ekonomických důvodů) a 49 % respondentů naplní pračku na maximální kapacitu (40 % to dělá z ekonomických důvodů).

Tyto ekologické snahy se projevují i v návycích Evropanů týkajících se sušení. 46 % respondentů uvedlo, že suší prádlo přirozenou cestou na čerstvém vzduchu, činí tak pro ochranu životního prostředí (31 % z ekonomických důvodů). Evropané se také snaží pečovat o textilie žehlením při správné teplotě (40 % to dělá z ekologických důvodů proti 34 % z ekonomických důvodů), 39 % respondentů také vysvětluje, že žehlí méně za účelem ochrany životního prostředí (ve srovnání s 37 % z ekonomických důvodů).

Metodologie

Tuto studii realizoval IPSOS Institut pro GINETEX, Mezinárodní asociaci pro značení textilu symboly údržby se vzorkem 1000 osob ve věku 18 až 65 let v sedmi zemích (celkem 7 000 osob): Česká republika, Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Studie byla provedena on-line 18. – 21. prosince 2020 ve Francii a od 25. ledna do 15. února 2021 v České republice, Itálii, Německu, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Celou tiskovou zprávu naleznete ke stažení ZDE.