Symboly v ČR

Symboly údržby jsou chráněny na mezinárodní úrovni jako ochranná známka od roku 1958. Majitelem ochranné známky symbolů údržby je Mezinárodní organizace pro označování výrobků symboly údržby GINETEX, který systém vytvořil a rozvíjí. Za právo používat symboly se platí formou členských příspěvků za každý stát, který založí svou národní organizaci.

V polovině devadesátých let se obrátil GINETEX na ATOK se žádostí, aby založil takový národní výbor a uvedl do pořádku náš právní vztah k ochranným známkám. Zakladateli zájmového sdružení právnických osob SOTEX – Sdružení pro označování textilních, oděvních a kožedělných výrobků se stal ATOK, SOČR, APAČ, Ekolab Hygiene, ROMO Fulnek a SOS.

Následně byla podepsána Licenční smlouva GINETEX/SOTEX, podle které se SOTEX stává Národním výborem (dle ISO zemskou organizací) GINETEX.

Smlouva pak byla v roce 2015 aktualizována a rozšířena o další ochranné známky, které GINETEX vlastní (clevercare.info).

Symboly v České republice

U Úřadu průmyslového vlastnictví prostřednictvím Licenční smlouvy GINETEX/SOTEX byla registrována mezinárodní ochranná známka 211 247 (čtyři symboly) a mezinárodní ochranná známka 492 423 (pět symbolů).

SOTEX tedy plní funkci Národního výboru a účastní se pravidelných jednání GINETEX (2x ročně). Členský příspěvek za Českou republiku, který požaduje GINETEX hradí SOTEX. Na tento poplatek přispívají členské organizace SOTEX. V současné době je to ATOK, APaČ, SČMVD a nyní již stovky individuálních členských firem. Naše plné členství v GINETEX garantuje českým exportérům, že předmětná ochranná známka se může používat nejen v ČR, ale rovněž v rámci vývozu textilních výrobků do všech zemí, kde má GINETEX podobného zmocněného zástupce, jakým je SOTEX v ČR. U subjektů, jejichž předmětem činnosti je obchodování, se týká uzavření smlouvy o užívání symbolů údržby pouze těch, kteří uvádějí na český trh zboží, které bylo pro ně vyrobeno ve mzdě nebo zboží které bylo dovezeno ze zemí, které nejsou členy GINETEX.

V průběhu spolupráce právní společnosti Santareli (zastupující GINETEX a COFREET) a patentovou kanceláří  Smola, Kania, Sedlák (zastupující SOTEX) byla otevřena otázka registrace ochranné známky 5 symbolů údržby v původním pořadí a v novém pořadí. ÚPV ČR potvrdil ochranu mezinárodních ochranných známek 849 319 a 849 320 v České Republice.

GINETEX  velmi dlouho mezinárodně koordinuje označování textilií symboly údržby. Zejména spolupracuje s ISO (International Standard Organization), které navíc umožnil využití symbolů při tvorbě normy ISO 3758. Naopak existence této normy hodně podpořila všeobecnou znalost symbolů. 

V současné době má GINETEX národní výbory v následujících zemích:

Belgie, Brazílie, Česká Republika, Dánsko, Finsko, Francie, Grónsko, Itálie, Japonsko, Japonsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Velká Británie. 

Národní výbory GINETEX mohou na základě smlouvy s GINETEX poskytnout obchodním společnostem v příslušných zemích právo užívat symboly údržby na základě sub-licencí nebo všeobecného oprávnění k užívání symbolů údržby. Proto mohou naše podniky bez jakýchkoli omezení vyvážet svoje výrobky do zemí, které vyžadují za použití symbolů poplatky.

Mapa Ginetex

Poznamenáváme, že GINETEX poskytuje práva užívání svých ochranných známek — symbolů ošetřování — výhradně prostřednictvím národních výborů v jednotlivých zemích a neposkytuje tato práva přímo jednotlivým uživatelům. Výjimku tvoří nadnárodní uživatelé značek, jejichž působení je celosvětové a hradí poplatky na základě speciálních smluv. 

Poplatky za užívání ochranných známek symbolů údržby na základě sublicencí mezi výrobci a národními výbory členských zemí GINETEX jsou určovány podle ročního obratu firem.

  • Itálie stanovuje poplatky od 600€ po 1.800€ pro firmy s ročním obratem nad 10 mil.€,
  • Francie 280€ až 920€ pro firmy s ročním obratem nad 7,6 mil€,
  • Švýcarsko požaduje poplatky okolo 150€ ročně,
  • Belgie má rozpětí pro poplatky od 25€ až po maximum 1000€,

Další výše uvedené členské země GINETEXu, vybírají poplatky symbolické nebo poplatky hradí prostřednictvím asociací.

Tato informace má jediný cíl, informovat podniky, které používají symboly údržby a to jak výrobce, tak obchodníky, že používají ochrannou známku.

Je tedy třeba vypořádat licenční závazky vůči vlastníkovi a to je možné učinit prostřednictvím členství v SOTEX.

Pokud tedy chcete na svých výrobcích používat symboly ošetřování a ušetřit tak místo na etiketě za textové popisky, staňte se našimi členy. Poskytneme Vám nejen symboly, ale také odbornou podporu. 

Symboly v České republice

Přihlášku do SOTEX GINETEX CZ si můžete stáhnout ZDE.

Proč do SOTEXu vstupovat? Odpovědi naleznete na letáčku ZDE.