Ekonomické výsledky textilního a oděvního odvětví

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK) zpracovala ekonomické výsledky za rok 2021 přehledně do 5ti skupin. V přehledu jsou zohledněny organizace s 20ti a více zaměstnanci.

Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod

  1. Prodej

Na základě výsledků za rok 2021 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 53,5 mld. Kč. Z toho 45,2 mld. Kč v textilním sektoru a 8,3 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 5,7 % ve srovnání s rokem 2020. Na tomto se podílí textilní průmysl navýšením tržeb o 8,1 %, oděvní průmysl pak snížením tržeb o 5,5 %.

2. Zaměstnanost

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla za rok 2021 v TOP úrovně 27,7 tis. zaměstnaných osob, což představuje pokles o 4,4 % oproti roku 2020. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 18,4 tis. zaměstnaných osob, to je o 3,5 % oproti roku 2020. Oděvní průmysl také zaznamenal pokles počtu zaměstnaných osob na 9,3 tis., což je o 6 % méně než v roce 2020.

3. Mzdový vývoj

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla za rok 2021 hodnoty 26,7 tis. Kč, což představuje růst o 7 % oproti stejnému období roku 2020. V textilním průmyslu mzda dosáhla 29,4 tis. Kč a tato hodnota je přibližně o 8 100 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

4. Produktivita práce

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla za rok 2021 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (2 460 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (890 tis. Kč/ pracovník/ rok). V meziročním srovnání v textilním sektoru tato produktivita navýšila o 12,1 % oproti stejnému období roku 2020. V oděvním sektoru pak došlo k růstu produktivity o 0,5 % v porovnání se stejným obdobím roku 2020.

5. Zahraniční obchod

Vývoz textilního a oděvního zboží za rok 2021 stoupl oproti roku 2020 o 9,7 %. Z čehož vývoz textilního zboží zaznamenal růst o 4,7 % a oděvní zboží o 15,6 %. V případě dovozů došlo u textilního zboží k poklesu o 2,7 %, u oděvního zboží se pak dovoz zvýšil o 13 %. Oděvní průmysl si pak i nadále udržel zápornou bilanci zahraničního obchodu. Oproti tomu bilance textilního průmyslu se znovu dostala do kladných hodnot. Celková bilance textilního a oděvního průmyslu je však i tak záporná.

Celkové zhodnocení

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v roce 2021 dosáhl 53,5 mld. Kč, což oproti stejnému období roku 2020 znamená růst o 5,7 %. Přesto se v současnosti výše tržeb v textilním průmyslu pohybuje přibližně na úrovni roku 2015, u oděvního průmyslu na úrovni roku 2018. Na snížení tržeb se významnou měrou podílely dopady související s rozšířením koronavirové nákazy a s ní souvisejícími poruchami globálního trhu.

V celém odvětví došlo v tomto období k úbytku počtu zaměstnanců o 4,4 %. I zde můžeme spatřovat hlavní příčiny negativního trendu v dopadech pandemie. Průměrná tržba na zaměstnance v textilním průmyslu vzrostla o 12,1 %, což je více než růst samotných tržeb, u oděvního průmyslu tržby na zaměstnance rostly výrazně méně, a to pouze o 0,5 %.

V zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím došlo k významnému oživení exportní aktivity, a to o 9,7 %. Dynamika růstu exportu předčila dynamiku růstu dovozů, které se zvýšily o 5,9 %. Celková obchodní bilance u oděvního zboží zůstává dlouhodobě v záporných v hodnotách, u textilního zboží je obchodní bilance kladná.

Zprávu zpracoval ATOK (Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu), www.atok.cz. Do výsledků jsou zahrnuty firmy s dvaceti a více zaměstnanci z TOK oboru.

Celou tiskovou zprávu naleznete ZDE.