Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

Stanovy

S T A N O V Y

SOTEX GINETEX CZ, z. s.

Preambule

SOTEX GINETEX CZ, z. s., byl založen Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Asociací prádelen a čistíren, Svazem obchodu a cestovního ruchu a Sdružením obrany spotřebitelů.

 

Čl. I. Základní ustanovení

1.     Právní forma

1. 1.     SOTEX GINETEX CZ, z. s., je spolkem působícím v oblasti textilní, oděvní a kožedělné výroby a v dalších souvisejících činnostech na území České republiky.

 

1. 2.     SOTEX GINETEX CZ, z. s., má právní osobnost ve smyslu platných právních předpisů České republiky, respektuje právní osobnost svých členů a při své činnosti naplňuje usnesení svých orgánů. Je samostatnou právnickou osobou založenou dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.     Název a sídlo

2. 1.     Název spolku je SOTEX GINETEX CZ, z. s. Tam, kde to umožňují právní předpisy, smí spolek užívat zkrácené označení SOTEX.

 

                2. 2.     Sídlem SOTEX GINETEX CZ, z. s., je Václavská 6, 602 00 Brno.

3.     Vznik a zánik

                3. 1.     SOTEX GINETEX CZ, z. s., je zřízen na dobu neurčitou.

 

3. 2.     O zániku spolku včetně způsobu likvidace, určení likvidátora a majetkovém vypořádání rozhoduje valná hromada. Členové SOTEX GINETEX CZ, z. s., jsou povinni vypořádat své dosud nevypořádané závazky vůči SOTEX GINETEX CZ,       z. s., nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zániku SOTEX. Výsledky likvidační činnosti schvaluje valná hromada, která rozhodne o tom, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem nebo jak bude uhrazen schodek. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, bude likvidační zůstatek po zániku SOTEX GINETEX CZ, z. s., rozdělen mezi členy SOTEX GINETEX CZ, z. s., rovným dílem.

4.     Cíle a účel činnosti SOTEX GINETEX CZ, z. s.

Cílem a účelem SOTEX GINETEX CZ, z. s., je ochrana zájmů právnických a fyzických osob zainteresovaných na označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků působících jak ve sféře výroby, tak ve sféře obchodu a služeb čistíren a prádelen. SOTEX GINETEX CZ, z. s., zabezpečuje koordinaci v dané oblasti a součinnost s orgány státní správy a dalšími zainteresovanými institucemi.

 

 

 

SOTEX GINETEX CZ, z. s., zejména:

 • zajišťuje, aby jím publikovaná pravidla používání symbolů údržby byla v souladu s požadavky příslušných národních, mezinárodních a evropských norem

 • zajišťuje závazky a práva plynoucí ze členství sdružení v Mezinárodní asociaci pro označování textilu symboly údržby GINETEX - Groupement International d´Etiquetage pour l´Entretien des Textiles

 • hájí a prosazuje zájmy svých členů v oblasti svého působení, za tím účelem spolupracuje s profesními svazy, sdruženími podnikatelů i spotřebitelů stejně jako se státními orgány a organizacemi s obdobným zaměřením

 • vytváří materiální a technické podmínky pro uskutečňování své publikační a vzdělávací činnosti

 • zajišťuje či spolupracuje na vzdělávání odborné, ale i spotřebitelské veřejnosti

 • podílí se na vzdělávacích aktivitách pro děti a mládež

 • spolupracuje s odbornými pracovišti zaměřenými na vzdělávání odborníků

 • spolupracuje s oborovými soudními znalci

 • realizuje projekty posilující dodržování zákonných norem a předpisů v oblasti označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků

 • realizuje další projekty z evropských nebo jiných fondů a ostatní činnosti zvyšující kvalitu a úroveň trhu s textilními, oděvními a kožedělnými výrobky v ČR

 • poskytuje a zprostředkovává služby týkající se informačního, vzdělávacího, technického a technologického charakteru v souladu s potřebami a požadavky svých členů, a to jak na území ČR, tak i ve vztahu k zahraničním institucím

 • spravuje značku QZ – Zaručená kvalita a propaguje výrobky a služby, které jsou nositeli této značky.

 

Čl. II. Členství v SOTEX GINETEX CZ, z. s.

1.     Druh členství

            Členství v SOTEX GINETEX CZ, z. s., je řádné a přidružené.

 

1. 1.     Řádnými členy SOTEX GINETEX CZ, z. s., mohou být právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je výroba nebo prodej textilních a oděvních výrobků nebo jejich praní a čištění.

 

               1. 2      Přidruženými členy mohou být právnické a fyzické osoby, jejichž činnost souvisí s činností uvedenou v čl. II. odst. 1.1,                      zejména spotřebitelské organizace.

 

1. 3      Kolektivními řádnými členy jsou podnikatelská sdružení a svazy, které zastupují více právnických a fyzických osob s předmětem činnosti podle čl. II. odst. 1.1. Kolektivní členové jsou zastoupeni svým zástupcem. Každého kolektivního člena zastupuje jedna osoba.

 

1. 4      Individuálními členy jsou jednotliví podnikatelé s předmětem činnosti podle čl. II. odst. 1.1, uživatelé ochranné známky symbolů údržby. Každého individuálního člena zastupuje jedna osoba.

2.        Vznik a zánik členství

2. 1.     Vznik členství řádného v SOTEX GINETEX CZ, z. s.

Členství řádné vzniká na základě písemného vyjádření zájmu o vstup do SOTEX GINETEX CZ, z. s., zaslaného na adresu sídla spolku. Potvrzením členství je schválení výkonným výborem SOTEX GINETEX CZ, z. s., a úhrada členského příspěvku. O přijetí nových členů je členská základna informována nejpozději při nejbližším jednání valné hromady SOTEX GINETEX CZ, z. s.

 

2. 2.     Zánik členství v SOTEX GINETEX CZ, z. s.

Členství může být ukončeno vystoupením, zrušením, vyloučením, úmrtím člena - fyzické osoby nebo zánikem člena - právnické osoby, zánikem SOTEX GINETEX CZ, z. s.

 

2.2.1.   Člen může ukončit členství v SOTEX GINETEX CZ, z. s., formou vystoupení ze spolku zaslaného na SOTEX GINETEX CZ, z. s. Výstupní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení vystoupení, členství v SOTEX GINETEX CZ, z. s., je pak ukončeno k poslednímu dni této lhůty.

 

2.2.2.   Pokud člen neplní své povinnosti dané Stanovami SOTEX GINETEX CZ, z. s., může být jeho členství zrušeno rozhodnutím valné hromady. Členství je ukončeno dnem rozhodnutí valné hromady o zrušení členství.

 

2.2.3.   Jestliže člen působí proti zájmům SOTEX GINETEX CZ, z. s., může valná hromada na návrh výkonného výboru rozhodnout o jeho vyloučení. Členství je ukončeno dnem rozhodnutí valné hromady o vyloučení člena.

 

2.2.4.   V případě ukončení členství v SOTEX GINETEX CZ, z. s., z důvodů uvedených v bodě 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. musí člen vyrovnat své závazky vůči SOTEX GINETEX CZ, z. s., nejpozději do 3 měsíců po ukončení členství a nemá nárok na majetkové vypořádání.

 

3.        Práva, povinnosti a hlasování členů SOTEX GINETEX CZ, z. s.

3. 1.     Členové mají tato práva:

Řádní členové a členové kolektivních členů mají právo:

 • užívat ochranné známky symbolů údržby registrované pod č. 849319 a 849320

 • na informace související se symboly údržby a činností SOTEX GINETEX CZ, z. s., a jeho členství v GINETEX, např. zasláním aktuální Technické příručky pro označování symboly údržby apod.

 • účastnit se valné hromady prostřednictvím svých zástupců

 • předkládat své názory na změny a úpravy základních dokumentů SOTEX GINETEX CZ, z. s., navrhovat kandidáty pro volby členů orgánů SOTEX GINETEX CZ, z. s.

 • vyjadřovat se k činnosti spolku a zapojit se do činnosti jeho orgánů, volit a být voleni do těchto orgánů

 • využívat služeb SOTEX GINETEX CZ, z. s., a vyžadovat poskytnutí či  zprostředkování služeb souvisejících se symboly údržby na základě dohody.

 

Přidružení členové mají právo:

 • na informace související se symboly údržby a činností SOTEX GINETEX CZ, z. s., a jeho členství v GINETEX, např. zasláním aktuální Technické příručky pro označování symboly údržby apod.

 • účastnit se jednání valné hromady.

3. 2.     Členové mají tyto povinnosti:

 • dodržovat Stanovy, usnesení valných hromad a smlouvu o členství v SOTEX GINETEX CZ, z. s.

 • poskytovat SOTEX GINETEX CZ, z. s., informace nezbytné k zabezpečení poslání a činnosti SOTEX GINETEX CZ, z. s., a informace schválené valnou hromadou, s výjimkou informací tvořících předmět obchodního nebo státního tajemství

 • hradit členské příspěvky na činnost SOTEX GINETEX CZ, z. s., podle Příspěvkového řádu.

 

3. 3.     Hlasovací práva na valné hromadě SOTEX GINETEX CZ, z. s., jsou stanovena takto:

Každý řádný člen SOTEX GINETEX CZ, z. s., disponuje počtem hlasů odpovídajícím výši jeho členského příspěvku. Za každý 1 tis. Kč příspěvku náleží řádnému členu jeden hlas. Přidružený člen má hlas pouze poradní.

 

Čl. III. Orgány SOTEX GINETEX CZ, z. s.

1.        Valná hromada

1. 1.     Valná hromada je nejvyšším orgánem SOTEX GINETEX CZ, z. s. Valnou hromadu tvoří členové spolku.

 

1. 2.     Jednání valné hromady se účastní mimo členů spolku také členové výkonného výboru, dozorčí rady a předseda. Mohou se účastnit také zástupci přidružených členů s hlasem poradním.

 

               1. 3.     Valná hromada zejména:

 • rozhoduje o přijetí a změnách stanov

 • volí a odvolává členy výkonného výboru a dozorčí rady

 • schvaluje účetní závěrku za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok

 • schvaluje výši členských příspěvků definovaných v Příspěvkovém řádu a navržených výkonným výborem

 • rozhoduje o programu jednání valné hromady. Návrhy do programu může předkládat výkonný výbor, dozorčí rada nebo člen spolku

 • schvaluje dlouhodobou koncepci činnosti spolku

 • rozhoduje na základě návrhu výkonného výboru o zrušení členství. Bere na vědomí přijetí nového člena do SOTEX GINETEX CZ, z. s., rozhoduje o odvolání uchazeče o členství v případě jeho nepřijetí výkonným výborem

 • rozhoduje o vyloučení člena

 • rozhoduje o zániku SOTEX GINETEX CZ, z. s., a o způsobu majetkového vypořádání.

1. 4.     Valná hromada se koná jako řádná a mimořádná. Řádná valná hromada se koná zpravidla jedenkrát ročně. Mimořádnou valnou hromadu svolává předseda na základě svého rozhodnutí, z podnětu dozorčí rady nebo požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů SOTEX GINETEX CZ, z. s. Valná hromada se může konat také elektronicky.

 

1. 5.     Valnou hromadu svolává předseda pozvánkou zaslanou na mailovou adresu člena nebo poštovní zásilkou do sídla člena minimálně 2 týdny před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat návrh programu.

 

1. 6.     Zasedání valné hromady řídí předseda SOTEX GINETEX CZ, z. s., nebo jím pověřený člen výkonného výboru či pracovník SOTEX GINETEX CZ, z. s.

 

1. 7.     Podkladový materiál k jednání valné hromady připravuje SOTEX GINETEX CZ,     z. s., podle dispozic výkonného výboru.

 

               1. 8.     Každá řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná.

 

1. 9.     Výkonný výbor může přizvat k jejímu jednání experty z různých členských organizací, kteří se účastní jednání, nemají však hlasovací právo.

 

               1. 10.   Vysloví-li alespoň 1/3 hlasů přítomných členů valné hromady výhrady k činnosti výkonného výboru a k činnosti                                předsedy, je povinen výkonný výbor projednat do 14 dnů činnost výkonného výboru, předsedy a svolat nejpozději do 4 týdnů                  mimořádnou valnou hromadu, na níž se výsledky projednají.

 

1. 11.   Písemné stanovisko nepřítomného člena valné hromady se do hlasování započítává.

 

1. 12.   Pro rozhodnutí o zrušení spolku, o způsobu majetkového vypořádání a změně stanov je nutný souhlas 75 % přítomných hlasů.

 

1. 13.   Rozhodnutí valné hromady je přijato v případě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

 

                1. 14.   Způsob hlasování a jednací řád schvaluje každá řádně svolaná valná hromada.

 

1. 15.   Elektronická valná hromada se koná distančně. Každý řádný člen obdrží od pověřeného pracovníka SOTEX GINETEX CZ, z. s., připravené podklady k jednání (na stanovený e-mail) včetně návrhů rozhodnutí valné hromady a do stanoveného data hlasuje distančně zasláním e-mailu na adresu spolku.

 

1.16.    Na záležitosti těmito stanovami neupravené týkající se valné hromady se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující členskou schůzi.

 

2.        Výkonný výbor

2. 1.     Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, o kterých nerozhoduje valná hromada, a které si valná hromada nevyhradila.

 

2. 2.     Výkonný výbor tvoří všichni zástupci kolektivních členů a dva volení zástupci individuálních členů.

 

2. 3.     Výkonný výbor volí předsedu spolku na období tří let.

 

               2. 4.     Výkonný výbor:

 • zajišťuje plnění usnesení valné hromady a připravuje pro valnou hromadu potřebné podklady, zejména návrh rozpočtu a hlavních směrů činnosti a zprávu o hospodaření a činnosti za uplynulé období

 • zajišťuje, aby základní úkoly spolku byly prováděny v souladu s cíli spolku

 • organizuje a řídí činnost spolku včetně činnosti hospodářské, dbá na hospodárné využívání a údržbu majetku spolku

 • navrhuje výši členských příspěvků definovaných v Příspěvkovém řádu

 • podle potřeby zřizuje trvalé, nebo dočasné pracovní orgány spolku a odborné sekce

 • schvaluje Statut ochranných známek

 • pro zajištění operativních úkolů nezbytných pro činnost výboru využívá pracovníků spolku.

 

2. 5.     Během funkčního období může být provedena změna zástupce členské organizace kooptací na základě písemného návrhu této organizace.

 

2. 6.     Členství ve výkonném výboru není zastupitelné. Člen má právo zaslat své připomínky a náměty na jednání výkonného výboru písemnou formou.

 

2. 7.     Způsob řízení a jednání výkonného výboru, pravidla pro hlasování, ustanovení o pořízení zápisu z jednání jakož i další ustanovení týkající se výkonného výboru jsou uvedeny v Jednacím řádu.

 

               2. 8.     Výkonný výbor se schází nejméně 1x ročně, dle potřeby častěji.

 

               2. 9.     Výkonný výbor není statutárním orgánem.

 

              2. 10.   Funkční období členů výkonného výboru jsou 2 roky.

 

3.        Předseda

3. 1.     Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek samostatně. Předseda zřizuje v sídle spolku pracoviště a řídí činnost spolku v období mezi jednáními výkonného výboru.

 

3. 2.     Předseda řídí výkonný výbor SOTEX GINETEX CZ, z. s., svolává jeho jednání, zastupuje spolek ve styku s právnickými i fyzickými osobami a jedná jeho jménem ve všech věcech včetně pracovněprávních.

 

3. 3.     V případě porušení povinností ze strany člena má předseda SOTEX GINETEX CZ, z. s., právo pozastavit mu poskytování služeb, zejména zasílání informačních materiálů souvisejících s hlavní činností SOTEX GINETEX CZ, z. s., (Technická příručka pro označování symboly údržby, apod.).

4.        Dozorčí rada

                4. 1.     Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem spolku.

 

               4. 2.     Dozorčí rada má jednoho člena z řad individuálních členů a 2 členy volené z řad kolektivních členů.

 

4. 3.     Členové jsou voleni valnou hromadou SOTEX GINETEX CZ, z. s., na období dvou let, opětovné zvolení je možné.

 

4. 4.     Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její jednání. O jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a jeden člen dozorčí rady.

 

               4. 5.     Dozorčí rada zejména:

 • vyjadřuje se k návrhu účetní závěrky a návrhu rozpočtu

 • vyjadřuje se k dalším materiálům předkládaným valné hromadě a dává k nim stanoviska

 • dohlíží na finanční hospodaření SOTEX GINETEX CZ, z. s., a správu majetku

 • kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost plateb členských příspěvků a dalších plateb

 • kontroluje plnění usnesení valných hromad SOTEX GINETEX CZ, z. s.

 

4. 6.     Členové dozorčí rady mají právo žádat předložení všech dokladů, jež se týkají činnosti a hospodaření SOTEX GINETEX CZ, z. s. Dozorčí rada může dát podnět předsedovi ke svolání mimořádné valné hromady. Předseda tak musí učinit do dvou měsíců.

 

               4. 7.     Dozorčí rada se schází nejméně 1x ročně, dle potřeby častěji.

 

4. 8.     Na záležitosti těmito stanovami neupravené týkající se dozorčí rady se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující kontrolní komisi.

 

4. 9.     Funkční období členů dozorčí rady jsou 2 roky.

5.        Výkonný ředitel

5.1.      Výkonný ředitel zajišťuje organizačně a administrativně plnění operativních úkolů SOTEX GINETEX CZ, z. s. Řídí činnost pracovníků SOTEX GINETEX CZ, z. s., a na základě pověření zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.

 

5.2.      Funkci výkonného ředitele obsazuje předseda jmenováním, ve kterém určí rozsah činnosti výkonného ředitele, jeho pravomoci a odpovědnosti.

 

5.3.      Funkční období výkonného ředitele je tříleté.

Čl. IV. Majetek a zásady hospodaření

1.        Majetek SOTEX GINETEX CZ, z. s.,. 

Majetek SOTEX GINETEX CZ, z. s., tvoří členské příspěvky, úroky, dary, dotace, nevyčerpané provozní prostředky za minulé období, dále majetek získaný nebo vytvořený spolkem, hmotný i nehmotný ve formě duševního vlastnictví a ochranných známek.

2.        Zásady hospodaření

2. 1.     SOTEX GINETEX CZ, z. s., hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou.

 

               2. 2.     SOTEX GINETEX CZ, z. s., vede podvojné účetnictví.

 

2. 3.     Financování SOTEX GINETEX CZ, z. s., je zajištěno členskými příspěvky, které jsou určeny k úhradě nákladů spojených se členstvím SOTEX GINETEX CZ, z. s., v GINETEX a správou a propagací užívání ochranné známky symbolů údržby. Příjmy z licenčních smluv na užívání ochranných známek QZ Zaručená kvalita a piktogramů jsou určeny k propagaci těchto značek. Další příjmy včetně příjmů z projektů jsou určeny k rozvoji činností specifikovaných v článku I. 4.

 

2. 4.     Přebytek hospodaření ponechává SOTEX GINETEX CZ, z. s., k financování své činnosti v následujících letech.

 

2. 5.     Záporný výsledek hospodaření se uhradí z rezervy vytvořené v minulém rozpočtovém             období.

 

2. 6.     SOTEX GINETEX CZ, z. s., odpovídá za závazky celým svým majetkem, členové neručí za závazky SOTEX GINETEX CZ, z. s.

 

               2. 7.     Zvolení funkcionáři spolku nepobírají za svou činnost odměnu.

 

2. 8.     Běžné hospodaření SOTEX GINETEX CZ, z. s., se řídí obecně závaznými právními předpisy. Za řádné hospodaření SOTEX GINETEX CZ, z. s., vedení účetní evidence, dodržování stanoveného rozpočtu a plnění odvodových povinností odpovídá předseda.

 

Čl. V. Závěrečná ustanovení

 

Stanovy SOTEX GINETEX CZ, z. s., je možné měnit jen rozhodnutím valné hromady SOTEX GINETEX CZ, z. s. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou SOTEX GINETEX CZ, z. s., konanou dne 9. 12. 2014 v Brně.

 

V Brně dne 9. 12. 2014

 

RNDr. Pavel Malčík

 

předseda SOTEX GINETEX CZ, z. s.

Vytvořeno na systému PublicMC společností BusinessMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2019